Laravel雄辩的事件Kullanımı

Laravel Veya Herhangi bir框架kullanırkenmutlaka事件(olay)ve侦听器(dinleyici)mantığınaihtiyaçduyuyoruz。 EğerLaravelkullanıyorsanızişinizikolaylatıracakbirtüyovermek istiyorum。 事件/侦听器yapısınıbiliyorolmanızıöneririm中的Buyazınındevamındakullanacağımızkısımlariçin Eğerbilmiyorsanızburadan resmi belgelendirmeden yararlanabilirsiniz。

事件监听器事件。 Belgelendirmeden deokuyabileceğinizgibi bunuyapmanınbirden fazla yolu var ama ben bana en kolay gelen yolu yani event velistenerlarıbirlikteoluşturmayıgöstereceğim。 Ne olsa事件oluşturuyorsak,多国听众daoluşturacağızdemektir。 Benörnekolarak在yarayacağınıdüşündüğüm,yani birkullanıcıkaydıyapıldığındatetiklenen birolayıelealacağım。 Appimdi App \ Providers \ EventServiceProvider.php文件,请收听;

Burada YeniKayitadlıbir event veYapilacakİslemleradlıbirlistenerımızvar。 Bu aradasöylememgerek varmıbilmiyorum amayazılımstandartlaragörebukodlarındaİngilizceolmasıgerekiyor ama ben daha iyianlamanıziçinTürkçeyaptım。 达哈·索纳·康索鲁姆扎达(daha sonra consolumuzda)

应用程序\事件\ YeniKayit.php和应用程序\侦听器\Yapilacakİslemler.php中的应用程序。 应用程序\ User.php文件。 Burada bilmemiz gerekenşeyise crudişlemlerimizisağladığımızeluquent paketininaynızamandaistenildiğindebazıeventleritetikleyebildiğidir。 Bu eventlerşuşekildedir,已检索,创建,创建,更新,更新,保存,保存,删除,删除,还原,还原。 Bunlarınhangi durumlardatetiklendiğinive geriye nedöndürdüğüil ilgiliayrıntılariçinburadan belgelendirmedekiaçıklamayabakabilirsiniz。 Buörnekiçin在verisini yani用户verisinidöndürecek中创建了durumundakayıtedilen模型。 Bunu ilgili modelimizde发行人gibi $ dispatchesEvents dizisininyapısıylasağlayabiliriz。 Mesela buörnektebiz birkayıtolduğundaYeniKayitadlıeventimizin tetiklenmesini istiyorsak dispatchs事件dizisineaşağıdakigibi创建了elemanıekliyoruz。 更多信息更新了elemanıekleyecektik。 İstersekbaşkadurumlariçinbirdenbaşkaelemanda ekleyebiliriz表

雄辩的事件Laravel 5.4’发生事件的事件发生在事件分发事件上。 Laravel 5.6 ile bu dizininadıdispatchEvents事件olarakdeğiştirildi。 Buyüzdenfarkıkaynaklardanfarklıkaynaklarda $ dispatchesEvents yerine $ eventsgörürsenizşaşırmayın。

Appimdi tekrar App \ Events \ YeniKayit.phpdosyasınıaçalım。 雄辩的bize创建了durumda用户verileriniyollayacağıiçin像用户类一样使用’App \ User;’ koduylaişaretlememizgerekiyor。 Daha sonra __construct metodu yani kurucu metodumuzda用户bilgilerini istememiz gerekiyor。 Gerekli kodaşağıdakigibidir。

Bu YeniKayit事件用户使用Verilerini事件服务提供程序.php’debelirlediğimizgibiYapilacakİslemler侦听器,并使用用户Verilerini使用eslim edecek。

Çalışmasınıistediğinizkodu把手metodununarasınayazarsanız用户modeline yenikayıtgeldiğindeyazdığınızkodu tetikleyecektir。

Buyazıilköncehaydarsahin.com’dayayınlanmıştır。 Tümiçerikkaynakgösterilmekkaydıilepaylaşımaaçıktır。